مقایسه تطبیقی وضعیت علمی کشور در دوران بعد و قبل از انقلاب
مقایسه تطبیقی وضعیت علمی کشور در دوران بعد و قبل از انقلاب
مقایسه تطبیقی وضعیت علمی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دوران حکومت پهلوی نشان دهنده رشد چندین برابر ایران در عرصه های مختلف است.