تصاویر کمتر دیده شده از روزهای انقلاب در ارومیه

تصاویر کمتر دیده شده از روزهای انقلاب در ارومیه