۹دی خروش عاشورایی یک امت
۹دی خروش عاشورایی یک امت
تاریخ پرفرازونشیب انقلاب اسلامی نشانگر رابطه گسست ناپذیر امت وولایت است. که کشتی انقلاب را درامواج خروشان حوادث ،توطئه های مکرر نظام سلطه وپیچ های سرنوشت ساز تاریخ انقلاب با راهبری امامین امت به سوی اهداف متعالی انقلاب اسلامی به پیش می برنند .

تاریخ پرفرازونشیب انقلاب اسلامی نشانگر رابطه گسست ناپذیر امت وولایت است. که کشتی انقلاب را درامواج خروشان حوادث ،توطئه های مکرر نظام سلطه وپیچ های سرنوشت ساز تاریخ انقلاب با راهبری امامین امت به سوی اهداف متعالی انقلاب اسلامی به پیش می برنند .

رهبر معظم انقلاب دراین خصوص می فرمایند “… انقلاب اسلامی باکودتا بوجود نیامد ،با حرکت نظامی به وجود نیامد،مثل بعضی از انقلابها که یک عده افسرنظامی رفتند یک حکومتی را برداشتند حکومت دیگری را جایش گذاشتند ؛ نه این انقلاب بوسیله مردم به وجود آمد ؛ با عزم مردم ،با نیروی انقلاب مردم ، با ایمان مردم به وجود آمد باهمین نیرو ازخود دفاع کرد وباهمین نیروباقی مانده وریشه دواند” نقش بی بدیل رهبری وحضور بی نظیر مردم درصحنه های انقلاب وتاکید موکد رهبرمعظم انقلاب به نقش حیاتی وسرمایه اصلی انقلاب اسلامی حاکی از آن است که رازپیروزی در این وحدت کلمه واتحاد میان رهبری ومردم نهفته است ودشمن درطول چهاردهه گذشته همواره تلاش نموده است تا با توطعه های مختلف این ارتباطات حیاتی وشاهرگ پیروزی را قطع کند .دشمنی که از جنگ نیابتی ، کودتا وتحریم نتواست نظام مقدس جمهوری اسلامی  را از مسیر پیش روند،خود متوقف کند .

دراتاق های فکر خود دنبال راه نو که در سایر کشورها منتج به نتیجه وساقط کردن نظام حاکم شده بود واز آن تحت عنوان انقلابهای مخملی نامبرده می شود ودرگرجستان و… افراد مدنظر امریکا به موفقیت دست پیدا کرده بودند.آنها را برآن داشت تا برای مقابله با نظام طرحی نو با استفاده از ظرفیت انتخابات طراحی نمایند از این رو ماهها قبل از انتخابات ۸۸ با راه اندازی انواع شبکه های ماهواره ای وتقویت دوشبکه بی بی سی وصدای امریکا ٰ، شبکه های اجتماعی فیس بوک وتوئیتر و پیاده نظام داخلی به دنبال مهندسی وادراک سازی افکارعمومی مردم ایران بودند که بعد از حضور حماسی وانقلابی مردم ایران درانتخابات ومشارکت بالای ۴۰میلیونی که نشان قدرت نرم  واقتدار بی نظیر انقلاب اسلامی داشت ومی توانست دربلندمدت تبدیل به برگ برنده نظام در عرصه بین المللی وداخلی تبدیل شود وچه بسا بسیاری از تحریم ها به پشتوانه این حضور انقلابی برطرف گردد به ناگاه با هدایت وحمایت بیگانگان وافراد بی خرد ولجوج (سران فتنه) که توسط افراد نفوذی مدیریت ورهبری می شدند کشور را دچار آشوب ونا‌ارامی چندین ماهه نمود که خسارتهای مالی ، جانی اجتماعی ومعنوی فراوانی به نظام تحمیل شد.

به مقدسات یک ملت عاشورایی توهین کردند ورهبر انقلاب  پدرانه نصیحت وبصیرت دهی می کرد. ومردم انقلابی خشم خود را فرو خورده و منتظر اشارتی از مولای خود بودند . تعداد فریب خوردگان روزبه روز کمتر می شد ودرروزهای  پایانی به چند صد نفر از تفاله های باقی مانده ازنفاق وسلطنت طلب ها رسیدند .که در این روز نیاز به یک قدرت نمایی واقعی فرزندان امام امت که چند ماه  خار درچشم واستخوان درگلو بر خشم انقلابی خود فایق آمده بودند که فرمان حضور حماسی صادر شد ودر طرفه العینی تمام خیابانهای منتهی به مسیر راهپیمایی مملو از جمعیت انقلابی وگوش به فرمان ولایت شد. بنحوی که دستگاه تبلیغاتی  نظام سلطه در شوک فرو رفت وساعتها توان باز گویی حقیقت رانداشتند. اما ۹ دی یوم اللهی بود که همانند عصای موسی (ع)  مهر باطل بر تمام  سحر وجادویی نظام سلطه جهانی ،خواص بی بصیرت ومردود زد وانقلاب را برای سالها بیمه کرد . انقلابیون یوم الله ۹دی هرسال را همانند ۲۲بهمن ،۱۳ آبان و… گرامی می دارند  تا هیچ فتنه گری خیال باطل نکند . و۹دی روز بصیرت وشناخت نسبت به دشمن خارجی وداخلی وخائنین به یک ملت است.

حسن ترانه