ویرانی امضای برخی مهندسان ناظر بدتر از زلزله است

ویرانی امضای برخی مهندسان ناظر بدتر از زلزله است

بدون بررسی و ندیده امضاء کردن برخی مهندسان ناظر در پروژه های ساخت و ساز فقط در قبال واریز وجه نقد نظارت قبلا شنیده هایی بود که امروز در زلزله اخیر واقیعت خود را نشان داد.

ویرانی  پروژه های بزرگ مسکونی ، بهداشتی و تاسیساتی در زلزله ی اخیر شمالغرب کشور بخصوص در کرمانشاه نشان از نقص بزرگ در نظارت و بازرسی اجرایی پروژه ها حکایت می کرد.

وجود مهندسین ناظر و اعتماد به امضای این ناظران محترم امروز ویرانی هایی را بوجود آورده که جان انسان های بی گناه را به کام مرگ کشاند .

چگونه وجدان هم چنین آدم هایی ساکت و آرام بی تاوان می تواند به زندگی ادامه دهد.

در کشور ما بیشترین آسیب ها از ضعف سیستم نظارتی می باشد بیمارستانی در اسلام آباد که هنوز جوهر امضای مهندسین ناظر بر عملکرد پیمانکارش خشک نشده دچار فروریختگی و زلزله زدگی گردیده که این خود بیان گر عمق فاجعه می باشد.

برخی مجتمع های مسکونی سر پل ذهاب فرو ریخت نه در اثر زلزله بلکه بر اثر امضای مهندسان ناظری که چشم بسته امضا کردند و هم اکنون همراه پیمانکاران اجرای  این مجتمع های ویران شده قاتل محسوب می شود .

مردم عزیز و داغدار ایران منتظر عکس العمل صریح و شدید قوه ی قضاییه محترم جمهوری اسلامی ایران با این متخلفین هستند .

ضعف بازرسی و نظارت اگر در صنعت و رویکرد ملی ما اصلاح شود آن وقت هستند که روند رشد ملی چندیدن برابر خواهد شد .

چگونه بر اثر ضعف نظارتی می بینیم خودرویی با عنوان خودروی ملی به خریدار تحویل داده می شود که ایرادات اساسی دارد .

خرابی های زلزله ی اخیر ضعف نظارت سیستمی را هر چه بیشتر عیان کرد صحنه هایی که شالوده و پی ریزی مجتمع های بزرگ مسکونی بجای بتون با آجر سفالی پر شده بود .

امیدواریم از ویرانی های اخیر درسی برای اجرای نگاه هایی آبادانه تر و موفقیت هایی ملی تر بگیریم .

فرید آرام /