فیلم/ حقوقتو ندن چیکار میکنی؟!
فیلم/ حقوقتو ندن چیکار میکنی؟!
حقوقتو ندن چیکار میکنی؟ جواب های مردم را تماشا کنید! برای مسوولینی که طعم فقر را نچشیده اند...