فیلم / تیراندازی نیرهای اقلیم کردستان عراق به سوی تظاهرات کنندگان

فیلم / تیراندازی نیرهای اقلیم کردستان عراق به سوی تظاهرات کنندگان

انتهای پیام/