عکس قدیمی / بازدید احمدشاه قاجار از ارومیه در سال ۱۹۱۱
عکس قدیمی / بازدید احمدشاه قاجار از ارومیه در سال ۱۹۱۱
این عکس قدیمی مربوط به بازدید احمدشاه قاجار از ارومیه در سال ۱۹۱۱ است که در کتابخانه کنگره امریکا نگهداری می شود.