جولان قاچاقچیان عتیقه در تپه باستانی قزل عاشق ارومیه

جولان قاچاقچیان عتیقه در تپه باستانی قزل عاشق ارومیه

سکوت و عدم اقدام به عمل مناسب ، سازمان ها و ارگان های مربوطه در رابطه با حفظ اماکن تاریخی و میراث ملی  باعث گردیده تپه یباستانی قزل عاشق ارومیه دستخوش کاوش ها و حفاریهای غیر مجاز سوداگران گنج قرار گیرد.

در لحظه اول ورودی به تپه های تاریخی قزل عاشق افسوس و حیرت تمام وجودتان را خواهد گرفت روز به روز به تعداد حفاری ها افزوده می شود دیدن گوشه های تابوت ها ، سنگ های مزار  جداه شده ، تونل های چند ده متری و  … باعث ناراحتی و افسوس می گردد.

متاسفانه در سایه ی بی توجهی و عدم فرهنگ سازی مناسب روزانه بر تعداد افرادی که میخواهند راه صد ساله را یک روزه بروند در حال افزایش است.

اندیشه های واهی  برای یافتن گنج باعث گردیده تا افراد سود جو با زیر پا گذاشتن همه چیز و تخریب اماکن تاریخی و قدیمی ضربه ی جبران ناپذیری را بر پیکر تاریخ باستانی شهر رازها ارومیه وارد کنند.

تپه باستانی و تاریخی   قزل عاشق ارومیه این روزها تبدیل به جولانگاهی برای قاچاقچیان عتیقه شده است تخریب و نبش قبر برای پیدا کردن گنج یابی باعث به وجود آمدن صحنه های ناراحت کننده در این تپه قدیمی شده است.

حفر تونل های پیچ درپیچ در این تپه ی باستانی که عمق بعضی از آنها نزدیک بیست متر میرسد باعث به وجود آمدن موجی نارضایتی اهالی روستا نیز گردیده امیدواریم مسئولین مربوطه بزودی اقدامات متناسبی را در این رابطه انجام دهند .

در چند سال گذشته روند تخریب مکان های قدیمی و تاریخی که بخش مهمی از هویت تاریخ ارومیه را شامل میشود هر روز شدت بیشتری بر خود میگیرد و همین مساله تاریخ این شهر قدیمی و رنگین کمان ادیان را در سایه ی غفلت و بی تدبیری با چالش بسیار جدی مواجه کرده است .

شهر زیبا و قدیمی ارومیه که همواره مورد توجه باستان شناسان بوده است جایگاه ویژه ای در تاریخ کشورمان دارد.

اما متاسفانه خطر بی تدبیری ، بیش از بیش بر آینده ی تاریخ ارومیه سایه افکنده که با ادامه این روند به زودی شاهد از بین رفتن هویت تاریخی شهر ارومیه خواهیم بود.

سیلوانانیوز