تقلب در سوادآموزی آذربایجان غربی! 
تقلب در سوادآموزی آذربایجان غربی! 
در گفتگو با یکی از خانواده ها در منطقه اسلام آباد ارومیه مشخص شده که برای فرد بیسوادی تا مقطع پنجم ابتدایی کارنامه تحصیلی صادر شده بی آنکه این فرد حتی در کلاس حاضر شود و سواد دار شده باشد.

ندای ارومیه – اسکندر خنجری// آذربایجان غربی در شاخص سواد جزو سه استان آخر محسوب می شود و آموزش و پرورش برای ریشه کنی بیسوادی از آموزش یاران نهضت سواد آموزی در مناطق محروم و حاشیه نشین استفاده می کند.

به گفته برخی از این آموزشیاران یکی از مشکلات اصلی تقلب و دزدی برخی از آموزش یاران است. به نحوی که برای پربار جلوه دادن کارنامه عملکردی خودشان کلاس دایر نکرده و در زمان امتحان هم کسی که سواد دارد را بجای فرد بیسواد بر صندلی امتحان نشانده و سپس به اسم فرد بیسواد کارنامه صادر کرده اند.

نکته تاسف بار وقتی است که این افراد بیسواد کارنامه به اسمشان صادر شده بدون اینکه حتی الفبا را یاد گرفته باشند. و امروز که مشتاق یادگیری هستند چون در گذشته به اسمشان کارنامه صادر شده لذا سیستم از پذیرش این افراد به عنوان فرد بیسواد خودداری می کند.

در گفتگو با یکی از خانواده ها در منطقه اسلام آباد ارومیه مشخص شده که برای فرد بیسوادی تا مقطع پنجم ابتدایی کارنامه تحصیلی صادر شده بی آنکه این فرد حتی در کلاس حاضر شود و سواد دار شده باشد.

این شکل حقه بازی،دروغ و تقلب در بدنه آموزشی برای ترمیم جایگاه بیسوادی آذربایجان غربی جای تاسف دارد.

 

پی نوشت: آموزش یاران در ازای باسواد کردن هر بیسواد مبلغی را دریافت می کنند.