قحطی بزرگ و روایتی از قتل عام مردم ارومیه

قحطی بزرگ و روایتی از قتل عام مردم ارومیه