تصاویر قدیمی از دریاچه ارومیه در دوران قاجار
تصاویر قدیمی از دریاچه ارومیه در دوران قاجار
تصاویر و نقاشی های تاریخی از دریاچه ارومیه در دوران قاجار

بندر گلمخانه، حرکت قایق بادبانی به سمت بندر دانالو، ۱۹۱۶ میلادی

کشتی مسافربری مظفریه، ۱۲۷۶ هجری شمسی

کشتی مسافربری مظفریه، ۱۲۷۹ هجری شمسی

کاظم داشی، ۱۲۶۷ هجری شمسی

کشتی بادبانی در بندر گلمانخانه ارومیه، ۱۲۶۴ هجری شمسی

نقاشی دریاچه ارومیه توسط گردشگران خارجی در سال ۱۸۰۰ میلادی که خشکی دریاچه ارومیه و راهی خاکی به سوی جزایر آن را که در آن دوران مسکونی بودند را نشان می دهد

کشتی بادبانی در حال بارگیری در بندر گلمانخانه ارومیه، ۱۲۶۴ هجری شمسی

نقاشی دریاچه ارومیه در حالت طوفانی توسط افسر ایتالیایی، سال ۱۸۰۰ میلادی

کشتی بادبانی در حال تخلیه بار در بندر گلمانخانه ارومیه، ۱۲۶۴ هجری شمسی