بارزانی در به هم ریختن آرامش منطقه چه نفعی می‌برد؟
بارزانی در به هم ریختن آرامش منطقه چه نفعی می‌برد؟
این سوال مهمی است که مسعود بارزانی در به هم ریختن آرامش منطقه "دقیقا" چه نفعی دارد؟ یا نماینده منافع چه کسی است؟

به گزارش ندای ارومیه، مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوشت:

مسعود بارزانی با تصمیم به برگزاری رفراندومی  که اسراییل پشت سر آن ایستاده کردستان را به سمتی بحرانی تاریخی می برد. جنگ یکی از پاسخ های بسیار محتملی است که دولت هایی چون عراق و ترکیه به او خواهند داد و در صورت وقوع هرنوع درگیری او دیگر قادر به دراز کردن دست یاری به سوی ایران هم نخواهد بود.

این تنش ها، حتی اگر به جنگ منتهی نشود، ضررهای اقتصادی و رفاهی هنگفت برای کردستان در پی خواهد داشت و مردم شریف کرد، آرامش نسبی را که به خون جگر به کف آورده اند، از دست خواهند داد.

از آن سو، هیچ روشن نیست این کار چه نفع مشخص برای مردم رنج دیده کردستان دارد؟ این سوال مهمی است که مسعود بارزانی در به هم ریختن آرامش منطقه “دقیقا” چه نفعی دارد؟ یا نماینده منافع چه کسی است؟