مخاطبین ندای ارومیه از عملکرد نمایندگان در احیای دریاچه ارومیه چه میزان رضایت دارند؟

مخاطبین ندای ارومیه از عملکرد نمایندگان در احیای دریاچه ارومیه چه میزان رضایت دارند؟

مخاطبین ندای ارومیه طی یک نظرسنجی عملکرد نمایندگان ارومیه در مجلس را در پیگیری احیای دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار دادند.

در این نظرسنجی اکثریت مخاطبین به قاضی پور نمره قبولی دادند و نارضایتی خود را از حضرت پور و بهادری ابراز داشتند.

نتیجه نظرسنجی به شرح زیر است:

جهت مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید