مشکلات و مطالبات اهالی محله محمدآباد ارومیه/فیلم

مشکلات و مطالبات اهالی محله محمدآباد ارومیه/فیلم

گوشه ای از مطالبات و مشکلات مردم محله محمدآباد به روایت دوربین و تریبون آزاد ندای ارومیه.