وعده سه برابر کردن یارانه و نئولیبرال هایی که در برابر روحانی قد علم خواهند کرد!
وعده سه برابر کردن یارانه و نئولیبرال هایی که در برابر روحانی قد علم خواهند کرد!
نوبخت، سخنگوی دولت طی مصاحبه ای گفته است "می‌توانیم از محل بودجه #یارانه فقرا را #سه_برابر دیگر هم افزایش دهیم"

به گزارش ندای ارومیه، نوبخت، سخنگوی دولت طی مصاحبه ای گفته است “می‌توانیم از محل بودجه یارانه فقرا را سه برابر دیگر هم افزایش دهیم”

کاری با این نداریم که در ایام انتخابات همین دولتی ها می گفتند چنین اقدامی امکان پذیر نیست اما حالا بنا به هر انگیزه ای متوجه شده اند باید فکری به حال مستضعفین بکنند. به هر حال این وعده نوبخت را به فال نیک می گیریم.

اما فراموش نکنیم تیم اقتصادی این دولت را طیفی از تندروترین حامیان اقتصاد سرمایه داری تشکیل می دهند که نئولیبرالیسم برایشان حکم وحی منزل را دارد.

اگر دولت با این رویه ادامه دهد، همین اقتصاددان های حامی سرمایه داری به زودی دادشان بلند خواهد شد که “پوپولیسم دارد باز می گردد” “دولت از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است” و “تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود”.
منتظر باشید…!