ریل های قطار ارومیه غیر استاندارد و پوسیده است
ریل های قطار ارومیه غیر استاندارد و پوسیده است

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی ویدئویی مدعی شده ریل های قطار ارومیه غیر استاندارد و پوسیده است.

نادر قاضی پور با انتشار پیامی ویدئویی مدعی شده ریل های قطار ارومیه غیر استاندارد و پوسیده است.