نهضت خدمت رسانی به مردم، ضرورت امروز کشور
نهضت خدمت رسانی به مردم، ضرورت امروز کشور

نهضت خدمت رسانی به معنای آستین بالا زدن جهادی برای محرومیت زدایی، اشتغالزایی و بهبود وضع معیشت مردم و مطالبه جدی عدالت، ظلم ستیزی و فسادستیزی، فارغ از نگاه خودی و غیر خودی و به دور از ملاحظات مصلحت اندیشانه، نیاز مبرم کشور است.

ندای ارومیه – نتیجه انتخابات بسیار حائز اهمیت است اما نکته ای را نباید از یاد ببریم. چه کاندیدای مدنظر نیروهای انقلاب رای بیاورد و چه نیاورد، از روز اعلام نتایج باید نهضت فراگیر خدمت رسانی به مردم توسط انقلابی ها با شدت و جدیت دنبال شود. چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و منطقه ای.

نهضت خدمت رسانی به معنای آستین بالا زدن جهادی برای محرومیت زدایی، اشتغالزایی و بهبود وضع معیشت مردم و مطالبه جدی عدالت، ظلم ستیزی و فسادستیزی، فارغ از نگاه خودی و غیر خودی و به دور از ملاحظات مصلحت اندیشانه، نیاز مبرم کشور است.

برای تحقق این امر مهم باید  نهادسازی هایی نظیر ابتدای انقلاب شکل بگیرد و جهاد سازندگی با همان کیفیت دهه نخست پس از پیروزی انقلاب از سر گرفته شود.
جوانان انقلابی در سراسر کشور نیز باید ضمن استفاده از ظرفیت های سخت افزاری نهادهای مختلف هسته های خودجوش را شکل داده و هر کس به وسع وقت و توان خود به این عرصه وارد شوند.

فراموش نکنیم بدون نهضت خدمت رسانی چه پیروز انتخابات باشیم و چه بازنده آن، محکوم به شکستیم!

*هادی پورافشار