به دادِ جمهوری اسلامی برسید!

به دادِ جمهوری اسلامی برسید!

ممنوعیتِ پخشِ زنده ی مناظراتِ انتخاباتی، مصداقِ روشنِ دخالت در انتخابات به نفعِ یکی از نامزدهاست.
بر هر کسی روشن است که جنابِ آقای روحانی توانِ ورود به مذاکراتی که پخش زنده دارند را ندارد.
این دوپینگ شدنِ رسانه ای و رانتِ تبلیغاتی مصداقِ روشنِ بی عدالتی است.

باید توجه داشت که ساختارِ مردم سالاری جمهوری اسلامی، با این اقدام ضربه ی جبران ناپذیری خواهد خورد، چرا که طبقِ قانون هر شخصی به نسبتِ مساوی حقِ استفاده از منابعِ عمومی را دارد و با این کار، اگر چه در ظاهر همه یکسان در نظر گرفته شده اند اما در واقع حقِ رقبای روحانی و مهم تر از آن مردمی که یکی از مهم ترین معیارهای انتخابشان مناظرات است نادیده گرفته شده و این ظلم کمی نیست.

صدا و سیما می تواند، اعلام کند که هر کسی تمایل ندارد می تواند در مناظرات زنده شرکت نکند، اما حق ندارد با ایجادِ رانت برای یکی از نامزدها اقدامی کند که جمهوری اسلامی آسیب ببیند.

از طرفی، این اقدام در افکار عمومی این معنا را دارد که نظام بعد از چهار دهه به نامزدهایی که از شورای نگهبان عبور کرده اند اعتماد ندارد یا این که حرف هایی وجود دارد که مردم حقِ دانستن آن را ندارند.
این اقدامِ صدا و سیما، ادامه ی همان مسیری است که در سانسورِ حقیقتِ برجام آغاز شد و مردم نامحرمانِ پشت پرده ها فرض شدند و مردم ما این روزها از آن پرده پوشی ها شاکی هستند.

دلسوزانِ جمهوری اسلامی می بایست نسبت به این اقدام که اعتماد مردم به مردم سالاری نظام را نشانه گرفته است واکنش نشان دهند.
با این ریل گذاری های یک طرفه نمی توان آنگونه که مقام معظم رهبری در روزِ گذشته فرمودند، شاهدِ “برگزاری یک انتخابات گسترده، با نشاط، با شور و شوق و سالم و همراه با امنیت” بود.

س.ی.مرادی