کلیپ / اگه چندتا متخصص رو با حقوق ناچیز بهت بِدن باهاشون چیکار میکنی؟!

کلیپ / اگه چندتا متخصص رو با حقوق ناچیز بهت بِدن باهاشون چیکار میکنی؟!

اگه چندتا متخصص رو با حقوق ناچیز بهت بِدن باهاشون چیکار میکنی؟

?داستان ۳۰۰ هزار سال از عمر جوون‌ ایرانی که میشه باهاش کلی کار کرد