عکس قدیمی / بازدید احمدشاه قاجار از ارومیه در سال ۱۹۱۱

عکس قدیمی / بازدید احمدشاه قاجار از ارومیه در سال ۱۹۱۱