مشکلات و مطالبات اهالی محله باغچه معصوم به روایت دوربین ندای ارومیه

مشکلات و مطالبات اهالی محله باغچه معصوم به روایت دوربین ندای ارومیه

گوشه ای از مطالبات و مشکلات مردم محله باغچه معصوم به روایت دوربین و تریبون آزاد ندای ارومیه.