شیوه نوین حمل بیمار در بیمارستان شهید مطهری ارومیه!

شیوه نوین حمل بیمار در بیمارستان شهید مطهری ارومیه!

ویدئویی که توسط شهروند خبرنگار ارومیه ای در اختیار پایگاه خبری ندای ارومیه قرار داده شده جزئیات انتقال نامتعارف یک بیمار در بیمارستان شهید مطهری ارومیه را نشان می دهد.

جا دارد مسئولین محترم بیمارستان در این رابطه توضیحات لازم را ارائه کنند که آیا حمل بیمار به این شیوه توسط افرادی با لباس شخصی و بدون روپوش از نظر آنان اشکالی ندارد؟ و آیا این شیوه مرسوم انتقال بیمار در این بیمارستان است؟