مروجان دین ذوقی منهای حرکت و عدالتخواهی، مسببین انحراف جوانان
مروجان دین ذوقی منهای حرکت و عدالتخواهی، مسببین انحراف جوانان
نگاهی اجمالی به آسیب های عدم آشنایی جامعه جوان کشور با اسلام ناب محمدی (ص) و وجوه تمایز آن با اسلام آمریکایی

دوستی با تعجب می گفت فلان تشکل دانشجویی در شهر ما علنا چپ گرا شده!

یاد هشدارهای پارسال کسی افتادم که می گفت تفکر چپ مجددا می تواند رشد کند اما حرف هایش در آن جمع دوستانه فعالین فرهنگی جدی گرفته نمی شد.

عجیب هم نیست که در این ایام جولان سیاست های سرمایه داری افسارگسیخته، در این سال ها که نتیجه اقدامات دولت برآمده از اتاق واردات مردم را در این تنگنای معیشتی قرار داده، در این روزها که سیاست پولی شدن همه چیز با سرعت دارد پیش می رود، شاهد واکنش هایی در برابر این وضع موجود باشیم.

اما صد افسوس که کم کاری های عده ای در شناساندن اسلام ناب و عدالتخواه موجب شده برخی از جوانان کشور، هر چند معدود در دام چپ گرایی بیفتند.

هر چند جذب شدن عده ای به سمت چپ گرایی در کلیات حرکت رو به جلو کشور خللی ایجاد نخواهد کرد و لطمه ای به آینده روشن ایران نخواهد زد، اما حتی اگر چند جوان آرمانگرای حساس در برابر فقر و فساد و تبعیض در دام این مسیر مسدود بیفتند، خسارتی محض است.

مروجان دینی که مخدر جامعه است، یعنی اسلام تشریفاتی و بی تفاوت در برابر محرومین، این ترویج کنندگان دین ذوقی منهای حرکت و عدالتخواهی و مجاهدت و یا مبلغان سرمایه داری+۱۷ رکعت، مقصرین انحراف این جوانان اند.

و کسانی که میدان واقعی را نمی بینند یا بد و دیر می بینند و غرق در اولویت های ذهن خود هستند هم در این قصور شریک اند.

چاره کار ما بازخوانی مبانی با صدای بلند و بازتعریف نظام مساله شناسیمان است تا خودمان و جامعه مان را از خطر ابتلا به جابجایی اولویت نجات دهیم.

*هادی پورافشار