مطالبه رسیدگی به وضعیت ایمنی بازار تاریخی ارومیه توسط فعالین فضای مجازی
مطالبه رسیدگی به وضعیت ایمنی بازار تاریخی ارومیه توسط فعالین فضای مجازی
جمعی از کاربران فضای مجازی در ارومیه، حرکتی را با هدف ایجاد حساسیت بین مسئولین برای نجات بازار تاریخی ارومیه از خطر آتش سوزی احتمالی به راه انداخته اند.

جمعی از کاربران فضای مجازی در ارومیه، حرکتی را با هدف ایجاد حساسیت بین مسئولین برای نجات بازار تاریخی ارومیه از خطر آتش سوزی احتمالی به راه انداخته اند.

بازار تاریخی از بناهای تاریخی مربوط به دوران صفویه در ارومیه است که یکی از مهمترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی آن به شمار می رود.

استفاده از سیم کشی غیر ایمن توسط برخی کسبه در مغازه ها این بنای تاریخی را در معرض خطر آتش سوزی قرار داده است.

اتفاقی که در صورت به وقوع پیوستن می تواند به یکی از فجایع انسانی تاریخ ارومیه تبدیل شود.

پیگیری هایی که پیش تر توسط رسانه های ارومیه صورت گرفته با این نتیجه مواجه شده که رسیدگی به بخش های غیر ایمن بازار تاریخی ارومیه، خارج از حیطه شرح وظایف اداره کل میراث فرهنگی و شرکت توزیع برق استان است.

آتش نشانی نیز ضمن اشاره به خطرات موجود، رسیدگی به این مشکل را خارج از دایره اختیارات خود می داند.

حال جمعی از کاربران شبکه های اجتماعی در ارومیه با به راه انداختن هشتگ #بازار_تاریخی_ارومیه این سوال را از مسئولین پرسیده اند که متولی حل این مشکل اولویت دار کیست و تا چه زمانی خطر آتش سوزی ناشی از این وضعیت باید مردم شهر را تهدید کند؟

گزیده ای از مطالب منتشر شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی در ارومیه برای نجات بازار تاریخی شهر از خطر آتش سوزی احتمالی